Eco slim hivatalos oldal. CL3.CH NU-CL3.CH1018/0813


Přečtěte si návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům. Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku. Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř nabíječky. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte pouze akumulátory Facom.

Jiné typy akumulátorů mohou prasknout a způsobit poranění osob a poškození. Cizorodé materiály vodivé povahy, jako je například prach z broušení, špony, drátky, hliníkové fólie nebo jakékoliv nahromadění kovových částic, by neměly vniknout do prostoru pro baterii. Není-li vložen akumulátor, vždy odpojte nabíječku od elektrické sítě. Před eco slim hivatalos oldal nabíječku odpojte. Nabíječka a akumulátor jsou speciálně navrženy tak, aby byly kompatibilní. Jakékoli jiné použití může mít za následek riziko požáru, úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem.

Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu.

eco slim hivatalos oldal

Při vytahování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli kabel. Tím se sníží riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu.

Insumed капсули, съставки, как да го приемате, как работи, странични ефекти

Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby se po něm nešlapalo, nezakopli jste o něj ani nebyl jinak poškozen či namáhán. Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytně nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo usmrcení. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.

Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

  • Pierderea grăsimilor corporale pe lună
  • Schimbați cuvântul pentru a pierde în greutate
  • Gradinita Arlechin
  • Pierderea în greutate supliment de cercetare
  • targulmierii.ro targulmierii.ro PDF Free Download

Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem či zástrčkou - nechte okamžitě vyměnit. Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu, pádu nebo jinému poškození. Odneste ji do autorizovaného servisního střediska. Nerozebírejte nabíječku. Pokud je vyžadován servis nebo eco slim hivatalos oldal odneste ji do autorizovaného servisního střediska.

Nesprávná montáž může vést k úrazu elektrickým proudem, usmrcení elektrickým proudem nebo požáru. V případě poškození napájecího kabelu musí být kabel ihned vyměněn u výrobce, servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí. Při čištění odpojte nabíječku ze zásuvky. Tím se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

Vyjmutí baterie toto riziko nesníží.

Încărcat de

NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky dohromady. Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím V. Nepokoušejte se používat jiné napětí. Toto ustanovení se nevztahuje na automobilovou nabíječku. CH obr. Tato nabíječka nevyžaduje eco slim hivatalos oldal úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. Jednoduše umístěte akumulátor do zapojené nabíječky a akumulátor se bude automaticky nabíjet.

V tabulce na konci tohoto návodu zjistěte kompatibilitu nabíječek a akumulátorů.

eco slim hivatalos oldal

Tyto nabíječky a akumulátory jsou profesionální nářadí. Nezkušení uživatelé tohoto nářadí vyžadují dohled. Tento výrobek není určen pro používání osobami včetně dětíkteré trpí úbytkem fyzických, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatkem zkušeností, znalostí či dovedností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Děti by si nikdy neměly hrát s tímto výrobkem. Elektrická bezpečnost Elektromotor je určen pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, že napětí vaší nabíječky odpovídá parametrům vaší sítě. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který je k dispozici přes servisní organizaci FACOM. Výměna síťové zástrčky Velká Británie a Irsko Pokud je nutná instalace nové síťové zástrčky: Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.

Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce. Modrý vodič připojte k nulové svorce. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitní zástrčkou. Doporučovaná pojistka: 3 A. Použití prodlužovacího kabelu Prodlužovací kabel by neměl být používán, pokud to eco slim hivatalos oldal nezbytně nutné.

eco slim hivatalos oldal

Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky. Minimální průřez vodiče je 1 mm 2 ; maximální délka je 30 m. Při použití role kabelu vždy vytočte celou délku kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny akumulátory Při objednávání náhradních akumulátorů uveďte katalogové číslo a napětí. Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Před použitím akumulátoru a nabíječky si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení postupujte podle uvedených pokynů. Vložení nebo vyjmutí akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení prachu nebo výparů. Nepokoušejte se o násilné zasunutí akumulátoru do nabíječky.

Nestříkejte na nářadí, ani je neponořujte do vody či jiných kapalin.

  • Jenama fat burner yang bagus
  • Modalități ușoare de a spori pierderea de grăsime
  • Installation Manual TRXXL Ru SL Hu PL
  • Cafea la pierderea în greutate
  • Black Latte arătos pierderea de excesul de greutate – Gradinita Arlechin

Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 40 C F například venkovní kůlny nebo kovové budovy v létě. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být akumulátor před použitím plně nabitý. Pokud je pouzdro akumulátoru prasklé nebo poškozené, nevkládejte jej do nabíječky.

Insumed мнения, форум, коментари

Akumulátor nerozbíjejte, nepouštějte na zem ani nepoškozujte. Nepoužívejte akumulátor ani nabíječku, pokud byly vystaveny velkému úderu eco slim hivatalos oldal došlo k jejich pádu, přejetí nebo poškození například propíchnutí hřebíkem, úder kladivem nebo šlápnutí.

Poškozené akumulátory by měly být vráceny do servisního centra k recyklaci. VÝSTRAHA: Přeprava akumulátoru může způsobit požár, pokud se póly akumulátoru dostanou do kontaktu s vodivými materiály, jako jsou klíče, mince, ruční nářadí a podobně.

Některé nástroje s velkými akumulátory stojí přímo na baterii, ale může dojít k jejich převržení. Zvláštní bezpečnostní pokyny pro lithium-iontové akumulátory li-ion Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.

Installation Manual TRXXL Ru SL Hu PL

Akumulátor může v ohni explodovat. Při spalování lithium-iontových akumulátorů vznikají toxické výpary a látky.

eco slim hivatalos oldal

Dostane-li se obsah akumulátoru do styku s pokožkou, okamžitě zasažené místo omyjte mýdlem a vodou. Pokud se vám kapalina z akumulátoru dostane do očí, vyplachujte otevřené oči vodou po dobu 15 minut nebo dokud podráždění neustane.

Black Latte cât timp sunt stocate rezultatele aplicării

Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolyt se skládá ze směsi tekutých organických uhličitanů eco slim hivatalos oldal solí lithia. Obsah otevřených článků akumulátoru může způsobit podráždění dýchacích cest. Dbejte na přívod čerstvého vzduchu. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie se může vznítit, pokud je vystavena jiskrám a plameni.

De ce nu!? Ciocolata nu fie incluse Black Latte în dieta de produse alimentare de sex feminin, dar nu este o excepție!

Nabíječky Tato nabíječka nevyžaduje žádnou úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. F Postup výměny obr. Před vložením akumulátoru zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

Vložte akumulátor F do nabíječky, jak je znázorněno na obr.

CL3.CH NU-CL3.CH1018/0813

Červený indikátor nabíjení začne blikat a indikuje, že nabíjení začalo. Ukončení nabíjení bude indikováno červeným indikátorem, které zůstane svítit. Akumulátor je plně nabitý a může být použit nebo zůstat v nabíječce. Problémy jsou indikovány rychle blikajícím červeným světlem. Pokud k tomu dojde, znovu vložte akumulátor do nabíječky. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný akumulátor a zjistěte, zda je nabíječka v pořádku.

Pokud se nový akumulátor správně nabíjí, původní akumulátor je vadný a měl eco slim hivatalos oldal být vrácen do servisního střediska nebo jiného sběrného místa pro recyklaci.

Pokud nový akumulátor vyvolá stejnou poruchu jako původní, nechejte nabíječku přezkoušet v autorizovaném servisu. Prodleva pro vychladnutí Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor příliš horký nebo chladný, automaticky přeruší nabíjení, dokud akumulátor opět nedosáhne požadované teploty.

Nabíječka se poté automaticky přepne do režimu dobíjení. Eco slim hivatalos oldal funkce umožňuje maximální prodloužení životnosti akumulátoru. Při aktivaci elektronického systému ochrany se nástroj automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, umístěte akumulátor na nabíječku, dokud nebude plně nabitý.

Chladný akumulátor se nabíjí přibližně poloviční rychlostí oproti teplému akumulátoru. Akumulátor se bude nabíjet pomaleji po celou dobu nabíjecího cyklu a nenavrátí se na maximální rychlost nabíjení, ani pokud se zahřeje.

Ponechání akumulátoru v nabíječce Nabíječka a akumulátor mohou být ponechány spojené, pokud indikátor ukazuje, že je akumulátor nabitý. Slabé akumulátory: Slabý akumulátor bude i nadále fungovat, ale nelze očekávat stejnou kapacitu. Vadné akumulátory: Nabíječka nebude nabíjet vadnou baterii. Bude indikovat vadnou baterii tím, že se nerozsvítí indikátor nebo se zobrazí indikace problému s akumulátorem nebo nabíječkou. Poznámka: To by mohlo také znamenat problém s nabíječkou. Když je nabíječka používána u některých přenosných zdrojů napájení, jako jsou generátory nebo zdroje, které mění stejnosměrný proud na střídavý, nabíječka může dočasně přerušit provoz a indikovat poruchu dvojím rychlým bliknutím následovaným pauzou.

To znamená, napájecí zdroj je mimo povolené limity. Důležité poznámky nabíjení 1. Nejdelší životnost a nejlepší výkon lze získat nabíjením při teplotě vzduchu C 65 F - 75 F. To je důležité pro zamezení vážnému poškození akumulátoru. Nabíječka pierzi greutatea mai repede atunci când alăptați akumulátor se může při nabíjení zahřát.

To je normální stav a neznamená to problém. Pro usnadnění chlazení akumulátorů po použití neumisťujte nabíječku ani akumulátor do horkého prostředí, např. Pokud se akumulátory nenabíjí správně: a.

Where to buy - Eco Slim in Pakistan - Eco Slim Price In Pakistan

Zkontrolujte funkci zásuvky připojením lampy nebo jiného spotřebiče; b. Zkontrolujte, zda není zásuvka připojena k vypínači, který vypne napájení při vypnutí světla; c.