Beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate


Aøa cum existæ o ecologie a ierburilor rele, existæ øi o ecologie a ideilor rele. Gregory Bateson 1 Planeta Terra trece printr-o perioadæ de intense transformæri tehnico-øtiinflifice, care provoacæ, în replicæ, fenomene de dezechilibru ecologic ce ameninflæ, în timp, dacæ nu li se va gæsi remediu, însæøi implantarea vieflii pe suprafafla ei.

În paralel cu aceste mutaflii, modurile umane de viaflæ, individuale øi colective, alunecæ pe panta unei deterioræri din ce în ce mai pronunflate. Compromis, în felul acesta, printr-un fel de miøcare generalæ de implozie øi de infantilizare regresivæ, e raportul dintre subiectivitate øi exterioritatea ei, fie ea socialæ, animalæ, vegetalæ sau cosmicæ.

Alteritatea tinde sæ-øi piardæ orice asperitate. Turismul, de exemplu, se rezumæ cel mai adesea la o cælætorie pe loc în sînul aceloraøi redundanfle imagistice øi comportamentale.

Formafliunile politice øi instanflele executive par total incapabile sæ surprindæ aceastæ problematicæ în ansamblul implicafliilor ei. Chiar dacæ au început, recent, sæ devinæ parflial conøtiente de pericolele cele mai evidente care ameninflæ mediul natural al societæflilor noastre, ele se mulflumesc, în general, sæ abordeze domeniul prejudiciilor industriale exclusiv dintr-o perspectivæ tehnocraticæ, cînd este clar cæ doar o articulare etico-politicæ — pe care eu o numesc ecosofie — a celor trei registre ecologice — al mediului, al relafliilor sociale øi al subiectivitæflii umane — ar putea sæ clarifice aøa cum se cuvine aceste probleme.

Despre modul de a træi de-acum înainte pe aceastæ planetæ, în contextul accelerærii mutafliilor tehnico-øtiinflifice øi al slimming man instagram creøteri demografice, este vorba. Forflele productive, ca urmare a neîntreruptei dezvoltæri a muncii maøinice, amplificatæ de revoluflia informaticæ, vor face ca tot mai mult timp dedicat unei activitæfli umane potenfliale sæ devinæ disponibil.

Pentru øomaj, marginalitate opresivæ, solitudine, inutilitate, angoasæ, nevrozæ sau pentru culturæ, creaflie, cercetare, reinventarea mediului înconjurætor, îmbogæflirea modurilor de viaflæ øi de simflire? În Lumea a Treia, la fel ca øi în lumea dezvoltatæ, porfliuni întregi ale subiectivitæflii colective se præbuøesc sau se chircesc în jurul unor arhaisme, aøa cum beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate întîmplæ, de pildæ, în cazul redutabilei exacerbæri a fenomenelor de integrism religios.

Crizei ecologice nu i se va putea da un ræspuns pe mæsuræ decît la scaræ planetaræ øi doar cu condiflia operærii unei revoluflii politice, sociale øi culturale capabile sæ reorienteze obiectivele producfliei de bunuri materiale øi imateriale. Aceastæ revoluflie nu va trebui, aøadar, sæ priveascæ doar raporturile de forfle vizibile la scaræ mare, ci øi domenii moleculare ale sensibilitæflii, inteligenflei øi dorinflei.

O finalizare a muncii sociale reglementatæ univoc de o economie a profitului øi de relaflii de putere n-ar mai putea sæ conducæ, în momentul de faflæ, decît la niøte impasuri dramatice. Lucrul e evident în cazul absurditæflii tutelelor economice care apasæ asupra Lumii a Treia, împingînd unele dintre zonele ei spre o pauperizare absolutæ øi ireversibilæ. Essais de schizoanalyseNouveaux espaces de liberté împreunæ cu Toni Negri,Micropolitiques împreunæ cu Suely Rolnik,Cartographies schizoanalytiquesChaosmosecunoscut mai ales prin colaborarea sa cu Gilles Deleuze Anti-OEdip.

Capitalism øi schizofrenie 1,trad. Ghiu, ; Kafka. Pentru o literaturæ minoræ,trad. Ghiu, ; Mii de platouri.

Diunggah oleh

Capitalism øi schizofrenie 2,trad. Ghiu, în pregætire; Ce este filosofia? Mærculescu-Cojocea, Editorii îi mulflumesc doamnei Joanna Delorme pentru acordarea drepturilor de realizare øi de publicare a prezentei versiuni româneøti. II, Paris, Le Seuil, În uzinele Fiat, de exemplu, în zece ani, mîna de lucru salariatæ a scæzut de la Ca sæ nu mai vorbim de caracterul aproape delirant al stocærii a mii de focoase nucleare, care la cea mai micæ disfuncflionalitate tehnicæ sau umanæ ar putea conduce în mod mecanic la o exterminare colectivæ.

Prin fiecare dintre aceste exemple regæsim aceeaøi punere la îndoialæ a modurilor dominante de valorificare a activitæflilor umane, øi anume: 1 acela al dominafliei unei piefle mondiale care reduce øi îngusteazæ sistemele particulare de valoare, aøezînd pe un acelaøi plan de echivalenflæ bunurile materiale, bunurile culturale, siturile naturale etc. Prinse în acest cleøte dublu, statele îøi væd rolul tradiflional de mediere reducîndu-se din ce în ce mai mult øi se pun, cel mai adesea, în serviciul conjugat al instanflelor pieflei mondiale øi al complexelor militaro-industriale.

Aceastæ situaflie este cu atît mai paradoxalæ cu cît vremurile cînd lumea se afla plasatæ sub egida unui antagonism Est—Vest, proiecflie amplu imaginaræ a opozifliilor clasæ muncitoare-burghezie din flærile capitaliste, sînt pe cale de a fi depæøite.

Sæ însemne însæ aceasta cæ mizele multipolare ale celor trei ecologii vor înlocui pur øi simplu vechile lupte de clasæ øi miturile lor de referinflæ? Evident cæ o astfel de înlocuire nu se va produce atît de mecanic! Pare, cu toate acestea, foarte probabil cæ aceste mize, ce corespund unei extreme complexificæri a contextelor sociale, economice øi internaflionale, vor tinde sæ treacæ din ce în ce mai mult pe primul plan. Antagonismele de clasæ moøtenite din secolul al XIX-lea au contribuit iniflial la crearea unor cîmpuri omogene bipolarizate de subiectivitate.

Apoi, în a doua jumætate a secolului XX, prin societatea de consum, welfare, media etc. Chiar dacæ segregærile øi ierarhiile n-au fost træite nicicînd mai intens, o aceeaøi øapæ imaginaræ se aflæ, în momentul de faflæ, placatæ peste toate pozifliile subiective. Un acelaøi sentiment difuz de apartenenflæ socialæ a decrispat vechile conøtiinfle de clasæ.

Las aici deoparte constituirea unor poli subiectivi violent de eterogeni în lumea musulmanæ.

Selamat datang di Scribd!

Vechiul egalitarism de fafladæ al lumii comuniste cedeazæ locul serialismului mass-mediatic acelaøi ideal de standing social, aceleaøi mode, acelaøi tip de muzicæ rock etc. În ceea ce priveøte axa Nord—Sud, e greu de imaginat cæ situaflia s-ar putea ameliora notabil. Desigur, cu timpul, se poate concepe cæ dezvoltarea tehnicilor agroalimentare va permite modificarea datelor teoretice ale dramei foamei în lume.

Pe teren însæ, pînæ atunci, ar fi total iluzoriu sæ credem cæ ajutoarele internaflionale, aøa cum sînt ele concepute øi puse în practicæ în momentul de faflæ, ar putea reuøi sæ rezolve semnificativ vreo problemæ!

În orice caz, tocmai pe acest sistem se bazeazæ implantarea Noilor Puteri Industriale, focare iradiante de hiperexploatare precum Hong Kongul, Taiwanul, Coreea de Sud etc. Astfel, oriîncontro ne-am întoarce privirea, regæsim acelaøi paradox chinuitor: pe de o parte, dezvoltarea neîntreruptæ de noi mijloace tehnico-øtiinflifice, susceptibile, potenflial, sæ rezolve problematicile ecologice dominante øi reechilibrarea activitæflii socialmente utile pe suprafafla planetei, øi, pe de pe altæ parte, incapacitatea forflelor sociale organizate øi a formafliunilor subiective constituite de a-øi însuøi aceste mijloace pentru a le face sæ devinæ operaflionale.

Cu toate acestea, ne putem întreba dacæ aceastæ fazæ paroxisticæ de laminare a subiectivitæflilor, a bunurilor øi a mediilor nu e sortitæ sæ intre într-o fazæ de declin. Aproape peste tot încep sæ se facæ auzite revendicæri de singularitate; semnele cele mai manifeste, în aceastæ privinflæ, vin din zona înmulflirii revendicærilor naflionalitare, pînæ mai ieri marginale, dar care încep sæ ocupe tot mai mult prim-planul scenelor politice.

Sæ subliniem, din Corsica pînæ în flærile baltice, conjuncflia dintre revendicærile ecologice øi cele autonomiste.

beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate cum ardeți grăsimea coapsei

Cu timpul, aceastæ intensificare a chestiunilor naflionalitare va ajunge, probabil, sæ modifice în profunzime relafliile Est—Vest, în special configuraflia Europei, al cærei centru de greutate ar putea sæ se deplaseze decisiv spre un Est neutralist.

Opozifliile dualiste tradiflionale care au cælæuzit gîndirea socialæ øi cartografiile geopolitice sînt depæøite.

Conflictualitæflile se menflin, dar angajeazæ niøte sisteme multipolare incompatibile cu înregimentærile sub stindarde ideologice maniheiste. De exemplu, opoziflia dintre Lumea a Treia øi lumea dezvoltatæ dispare din toate punctele de vedere. Sæ nu ne facem iluzii, tapajul iscat în jurul unificærii economice a Comunitæflii Europene nu va frîna cîtuøi de puflin aceastæ tiermondizare a unor vaste zone ale Europei.

  • Este interesant că schimbările revoluţionare ale grupelor sanguine prezintă o încadrare cronologică aproape biblică, în timpurile când toţi oamenii aveau grupa sanguină O perioada cea mai îndelungată ocupau un spaţiu restrâns şi consumau acelaşi tip de hrană, nu era necesară nici o schimbare ulterioară.
  • Full text of "Alimentatia Adecvata Celor 4 Grupe Sanguine Dr Peter J D Adamo ( 1)"
  • Гениальная идея, - проговорила Симона, - сразу сняла все эмоциональное напряжение, которое угрожало нашему идеального браку.
  • Спросила Николь Ричарда, после того как вечеринка закончилась и все разошлись.
  • Как всегда, перед ним в тоннеле зажигались огни.
  • Быть может, и Синему Доктору ты надоела с этой темой не меньше, чем .

La scaræ planetaræ, condiflia femininæ pare departe de a se fi ameliorat. Exploatarea muncii feminine, corelativæ cu aceea a muncii copiilor, nu e cu nimic mai prejos decît cele mai negre perioade din secolul al XIX-lea!

Cu toate acestea, o revoluflie subiectivæ anevoioasæ n-a încetat sæ lucreze condiflia femininæ în ultimele douæ decenii. Chiar dacæ independenfla sexualæ a femeilor, legatæ de punerea la dispoziflie a unor mijloace de contracepflie øi avort, s-a dezvoltat extrem de inegal, chiar dacæ înmulflirea øi intensificarea integrismelor religioase nu înceteazæ sæ genereze o minorizare a stærii lor, o serie de indicii ne fac sæ consideræm cæ niøte transformæri de lungæ duratæ — în sensul lui Fernand Braudel — se aflæ efectiv în curs de desfæøurare desemnarea unor femei ca øef de stat, revendicarea unei paritæfli bærbat-femeie în cadrul instanflelor reprezentative etc.

Tineretul, chiar dacæ strivit în interiorul relafliilor economice dominante care îi conferæ un loc din ce în ce mai precar øi manipulat mental de producflia de subiectivitate colectivæ a mass-mediei, îøi dezvoltæ totuøi propriile lui distanfle de singularizare faflæ de subiectivitatea normalizatæ. Din acest punct de vedere, caracterul transnaflional al culturii rock este cît se poate de semnificativ, aceasta jucînd rolul unui fel de cult inifliatic capabil sæ confere o pseudoidentitate culturalæ unor mase considerabile de tineri øi permiflîndu-le sæ-øi constituie un minimum de Teritorii existenfliale.

Tocmai în aceste contexte de færîmiflare, de decentrare, de multiplicare a antagonismelor øi a proceselor de singularizare îøi fac apariflia noile problematici ecologice. La toate beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate individuale øi colective, în ceea ce priveøte atît viafla cotidianæ, cît øi reinventarea democrafliei, în registrul urbanismului, al creafliei artistice, al sportului etc.

Perspectivæ care nu exclude în totalitate definirea unor obiective unificatoare precum lupta împotriva foamei în lume, oprirea despæduririlor sau proliferarea oarbæ a industriilor nucleare. Numai cæ acum nu va mai putea fi vorba de cuvinte de ordine stereotipe, reducflioniste, care sæ exproprieze alte problematici mai singulare øi sæ implice promovarea unor lideri charismatici.

O aceeaøi preocupare etico-politicæ traverseazæ probleme precum cele ale rasismului, falocentrismului, dezastrelor læsate moøtenire de un urbanism care s-a vrut modern, ale unei creaflii artistice eliberate de sistemul pieflei, ale unei pedagogii capabile sæ inventeze mediatori sociali etc. Aceastæ problematicæ, pînæ la urmæ, este aceea a producerii de existenflæ umanæ în noile contexte istorice.

Ecosofia socialæ va consta deci în a dezvolta niøte practici specifice avînd tendinfla de a modifica øi de a reinventa modurile de a fi în interiorul cuplului, al familiei, al contextului urban, al muncii etc.

Fireøte, ar fi de neconceput sæ avem pretenflia de a întoarce la niøte formule anterioare, corespunzætoare unor perioade în care, în acelaøi timp, densitatea demograficæ era mai slabæ øi densitatea relafliilor sociale era mai puternicæ decît azi.

Problema care se pune va fi, efectiv, aceea de a reconstrui ansamblul modalitæflilor de a-fi-în-grup. În acest domeniu, nu vom ræmîne la recomandæri generale, ci vom pune în operæ practici efective de experimentare atît la niveluri microsociale, cît øi la scæri instituflionale mai mari.

Ea va trebui sæ caute antidoturi la uniformizarea mass-mediaticæ øi telematicæ, la conformismul modelor, la manipularea opiniei prin intermediul publicitæflii, al sondajelor etc. Implozia barbaræ nu este cîtuøi de puflin exclusæ. Øi færæ o astfel de reluare ecosoficæ indiferent de numele pe care vom dori sæ i-l dæmfæræ o rearticulare a celor trei registre fundamentale ale ecologiei, se poate, din pæcate, anticipa o intensificare a tuturor pericolelor: ale rasismului, ale fanatismului religios, ale schismelor naflionalitare basculînd în închideri reacflionare, ale exploatærii muncii copiilor, ale oprimærii femeilor etc.

artć + societate / arts + society #38, 2011 20 lei / 11 €, 14 USD - idea

Subiectul nu este ceva de la sine înfleles; nu este de-ajuns sæ gîndeøti ca sæ fii, aøa cum proclama Descartes, pentru cæ tot felul de alte moduri de a fi se instaureazæ în afara conøtiinflei în vreme ce se întîmplæ ca, atunci cînd gîndirea se încæpæflîneazæ sæ se surprindæ pe ea însæøi, ea sæ înceapæ sæ se învîrtæ asemeni unei sfîrleze nebune, neprinzînd însæ nimic din Teritoriile reale ale existenflei, care, la rîndul lor, intræ în derivæ unele faflæ de altele, asemeni unor plæci tectonice sub scoarfla continentelor.

Mai curînd însæ decît de subiect, cel mai nimerit ar fi sæ vorbim de componente de subiectivare lucrînd, fiecare, mai mult sau mai puflin pe cont propriu. Ceea ce ar conduce, inevitabil, la o reexaminare a raportului dintre individ øi subiectivitate øi, înainte de toate, la o netæ separare a conceptelor lor.

În felul acesta, interioritatea ajunge sæ se instaureze la intersecflia multor componente relativ autonome unele faflæ de altele øi chiar, la nevoie, clar discordante.

beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate produse pentru slabit de la secom

Øtiu cæ o astfel de argumentaflie întîmpinæ încæ dificultæfli în a beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate face auzitæ; mai ales în niøte contexte în care continuæ sæ domneascæ o suspiciune, dacæ nu chiar o respingere de principiu faflæ de orice referire specificæ la subiectivitate. Indiferent dacæ în numele unui primat al infrastructurilor, al structurilor beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate al sistemelor, subiectivitatea nu are presæ bunæ, iar cei care au de-a face cu ea, în practicæ sau în teorie, nu o abordeazæ, de obicei, decît cu penseta, cu infinite precauflii, avînd grijæ sæ n-o îndepærteze niciodatæ prea mult de niøte paradigme pseudoøtiinflifice împrumutate, de preferinflæ, din øtiinflele tari: termodinamicæ, topologie, teoria informafliei, teoria sistemelor, lingvisticæ etc.

E ca øi cum un Supraeu scientist ar cere reificarea entitæflilor psihice, impunînd ca ele sæ nu fie surprinse decît prin intermediul unor coordonate extrinsece. În atari condiflii, nu trebuie sæ ne miræm cæ øtiinflele umane øi øtiinflele sociale s-au condamnat singure sæ rateze dimensiunile intrinsec evolutive, creatoare, autopoziflionante ale proceselor de subiectivare. Mi se pare, în orice caz, urgent sæ ne debarasæm de toate referinflele øi metaforele scientiste, pentru a crea noi paradigme, care vor fi însæ mai curînd de inspiraflie etico-esteticæ.

De altfel, cele mai bune cartografieri ale psihicului sau, dacæ vrefli, cele mai bune psihanalize n-au fost ele mai curînd opera lui Goethe, Proust, Joyce, Artaud øi Beckett decît a lui Freud, Jung øi Lacan? Partea literaræ a operei celor din urmæ constituie, de altfel, tot ce este mai bun Traumdeutung 3 a lui Freud poate fi, de altfel, consideratæ un extraordinar roman modern!

Aceste douæ moduri de abordare — fie prin concept, fie prin afect øi percept — sînt, într-adevær, absolut complementare. Prin acest ocol pseudonarativ nu este vorba decît de a desfæøura o repetiflie-suport de existenflæ prin beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate unor ritmuri øi al unor ritornele de o infinitæ varietate. Discursul, sau orice verigæ discursivæ, devine astfel purtætorul unei nondiscursivitæfli care, asemeni unei dîre stroboscopice, anuleazæ jocurile unor opoziflii distinctive atît la nivelul conflinutului, cît øi la cel al formei expresiei.

Poți să pierzi în greutate la 28 în felul acesta pot fi generate øi regenerate Universurile de referinflæ incorporale [Univers de référence incorporels] care puncteazæ cu evenimente singulare derularea istoricitæflii individuale øi colective. Aøa cum, în alte epoci, teatrul grec, amorul curtenesc øi romanul cavaleresc s-au impus ca modele sau, mai curînd, ca module de subiectivare, freudismul, astæzi, continuæ sæ bîntuie modurile noastre de a susfline existenfla sexualitæflii, a copilæriei, a nevrozei etc.

Inconøtientul nu ræmîne cramponat în niøte fixaflii arhaice decît în mæsura în care niciun angajament nu-l face sæ se încordeze spre viitor.

Program de slabit/pierdere in greutate - Idei principale Dieta Mea Revent - Elsa Caragia

Aceastæ încordare existenflialæ se va realiza prin intermediul unor temporalitæfli umane øi nonumane. Prin acestea din urmæ, înfleleg desfæøurarea sau, dacæ vrefli, deplierea unor deveniri animale, a unor deveniri vegetale, cosmice, ca øi a unor deveniri maøinice, corelative accelerærii revolufliilor tehnologice øi informatice aøa se face cæ vedem înflorind sub ochii noøtri prodigioasa expansiune a unei subiectivitæfli asistate de computer.

Pe scurt, amægirile fantasmatice øi mitice ale psihanalizei trebuie sæ fie jucate øi dejucate, nu cultivate øi întreflinute ca niøte grædini franfluzeøti! În teoretizarea lor, asta conduce la o uscæciune øi la un dogmatism insuportabile, iar în practica lor, la o særæcire a intervenfliilor, la stereotipuri care îi fac sæ devinæ impermeabili la alteritatea singularæ a pacienflilor lor.

Este intolerabil, din punct de vedere etic, sæ te ascunzi, aøa cum fac, atît de des, aceøti operatori, în spatele unei neutralitæfli transferenfliale pretins bazate pe o dominare a inconøtientului øi pe un corpus øtiinflific.

Condiflia prealabilæ oricærei relansæri a analizei — de exemplu, schizanaliza — constæ în a admite cæ, de regulæ, øi dacæ îfli dai osteneala sæ le lucrezi, Asamblajele subiective individuale øi colective sînt apte, potenflial, sæ se dezvolte øi sæ prolifereze departe de echilibrele lor obiønuite.

Cartografierile lor analitice depæøesc deci, prin însæøi esenfla lor, Teritoriile existenfliale cærora le sînt afectate.

beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate zona de ardere a grăsimilor pentru sportivi

Tocmai de aceea, în cazul acestor cartografieri, lucrurile ar trebui sæ se petreacæ la fel ca în picturæ sau în literaturæ, domenii în care fiecare performanflæ concretæ are vocaflia de a evolua, de a inova, de a inaugura deschideri prospective færæ ca autorii lor sæ se poatæ baza pe niøte temeiuri teoretice garantate ori pe autoritatea unui grup, a unei øcoli, a unui conservator sau a unei academii.

Work in progress! Sfîrøit al catehismelor psihanalitice, comportamentaliste sau sistematiste. La fel, fiecare instituflie de îngrijire, de educare, fiecare curæ individualæ ar trebui sæ se preocupe de evoluflia permanentæ atît a propriei practici, cît øi a propriului eøafodaj teoretic.

Este vorba de o recompunere a practicilor sociale øi individuale pe care eu o repartizez în trei rubrici complementare: ecologia socialæ, ecologia mentalæ øi ecologia mediului, toate sub egida etico-esteticæ a unei ecosofii. Catastrofale sau nu, evolufliile negative sînt accepate aøa cum sînt.

Grupele Sanguine

Structuralismul, urmat de postmodernism, ne-a obiønuit cu o viziune asupra lumii care eliminæ pertinenfla intervenfliilor umane incarnate în politici sau micropolitici concrete. Explicarea acestei dispariflii a praxisurilor sociale prin moartea ideologiilor øi întoarcerea la valorile universale mi se pare puflin satisfæcætoare.

De fapt, ceea ce se cuvine în principal sæ incriminæm este inadaptarea praxisurilor sociale øi psihologice, ca øi o orbire în privinfla caracterului înøelætor al compartimentærii unui anumit numær de domenii ale realului. Nu este corect sæ separi acfliunea asupra psihismului, asupra sociusului øi asupra mediului. Refuzul de a privi în faflæ degradarea acestor trei domenii, aøa cum este el întreflinut de cætre media, ne închide într-un demers de infantilizare a opiniei øi de neutralizare distructivæ beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate democrafliei.

Pentru a ne dezintoxica de discursul sedativ pe care îl distileazæ în special televiziunile, ar trebui ca de-acum înainte sæ începem sæ privim lumea prin cele trei lentile interøanjabile pe care le constituie cele trei puncte de vedere ecologice ale noastre.

În mod evident, o asumare øi o gestionare mai colective se impun pentru a orienta øtiinflele øi tehnicile spre finalitæfli mai umane. Nu ne putem læsa, orbeøte, pe mîna tehnocraflilor din aparatele de stat pentru a controla evolufliile øi a preîntîmpina riscurile în aceste domenii, guvernate, în cea mai mare parte, de principiile economiei profitului.

Ar fi, desigur, absurd sæ vrem sæ ne întoarcem în urmæ pentru a încerca sæ reconstituim vechile moduri de viaflæ. Dupæ revolufliile informatice, robotice, dupæ înflorirea geniului genetic øi dupæ mondializarea tuturor pieflelor, niciodatæ munca umanæ øi habitatul nu vor redeveni ceea ce încæ mai erau cu cîteva decenii în urmæ.

Accelerarea vitezelor de transport øi de comunicare øi interdependenfla centrelor urbane, studiate de Paul Virilio, constituie, øi ele, o stare de fapt ireversibilæ, pe care, în primul rînd, ar trebui s-o reorientæm. Dar aceastæ lucrare implicæ o recompunere a obiectivelor øi a metodelor ansamblului miøcærii sociale în condifliile de azi.

Pentru a simboliza aceastæ problematicæ, va fi suficient sæ evoc experienfla pe care a fæcut-o, la un moment dat, Alain Bombard la televiziune, prezentînd douæ vase mari de sticlæ: unul umplut cu apæ poluatæ, aøa beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate se poate recolta din portul Marsilia, øi în care evolua o caracatiflæ cît se poate de vioaie, animatæ parcæ de niøte miøcæri de dans, celælalt umplut cu apæ de mare curatæ, total nepoluatæ.

O altæ specie de alge flinînd, de aceastæ datæ, de ecologia socialæ constæ în aceastæ libertate de proliferare beneficiile culmei de blackstrap pentru pierderea în greutate le este læsatæ unor oameni precum Donald Trump, care pune stæpînire pe cartiere întregi din New York, Atlantic City etc. La fel ar trebui sæ vorbim øi despre deteritorializarea sælbaticæ a Lumii a Treia, care afecteazæ în acelaøi timp textura culturalæ a populafliilor, habitatul, sistemele imunitare, clima etc.